Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

KADRA

Joanna Skrzypczak – psycholog. W poradni zajmuje się diagnozą trudności szkolnych i emocjonalnych, psychoedukacją, interwencją w kryzysie oraz terapią indywidualną i rodzin. Pracuje w paradygmacie systemowym z elementami terapii poznawczo-behawioralnej. Ma doświadczenie zarówno w pracy w poradni, jak i przedszkolu i szkołach.

Magdalena Michałowska – psycholog, doradca zawodowy, oligofrenopedagog, Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE). W Poradni zajmuje się diagnozą trudności szkolnych i emocjonalnych, doradztwem zawodowym, terapią indywidualną i grupową. Prowadzi zajęcia wzmacniające rozwój emocjonalny dla uczniów szkół podstawowych, a także wspierające proces uczenia się. Współprowadzi zajęcia socjoterapeutyczne oraz spotkania w ramach „Szkoły dla Rodziców”.

Paulina Niedźwiecka – pedagog, coach. W Poradni zajmuje się diagnozowaniem trudności szkolnych. Prowadzi trening eeg biofeedback, zajęcia socjoterapeutyczne, terapię indywidualną i rodzin, w której stosuje podejście systemowe i elementy terapii poznawczo – behawiralnej. Specjalizuje się w coachingu indywidualnym i zespołowym.

Anna Walkowiak – psycholog, doradca zawodowy, psychoterapeuta w trakcie szkoleń. W Poradni zajmuje się diagnozą psychologinczną, doradztwem zawodowym, a także interwencją kryzysową i psychoterapią. przeprowadza konsultacje dla rodziców oraz nauczycieli. Prowadzi zajęcia Szkoły dla Rodziców, jak również udziela wsparcia terapeutycznego rodzinom w sytuacji rozstaniowej / rozwodowej i porozwodowej. W terapii stosuje podejście ericksonowskie, które łączy z elementami terapii systemowej i Racjonalej Terapii Zachowania (nurt w terapii poznawczo – behawioralnej).

Marta Kmieciak – neurplogopeda, surdopedagog, członek Polskiego Związku Logopedycznego. Diagnozuje i prowadzi terapię zaburzeń komunikacji dzieci i młodzieży. Podczas zajęć wykorzystuje elementy Metody Krakowskiej oraz Integracji Sensorycznej. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niedosłuchem.

Joanna Stroemich – psycholog.

Ewa Siwecka – pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju oraz sensomotorycznej terapii widzenia. W Poradni zajmuje się diagnozą trudności szkolnych. Prowadzi terapię indywidualną (terapia pedagogiczna ogólnorozwojowa, terapia ręki, sensomotoryczna terapia widzenia)  i grupową (Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn). Podczas zajęć wykorzystuje elementy integracji sensorycznej oraz arteterapii. Realizuje także warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Dyrektor placówki.

Izabela Peczyńska – pedagog

Paulina Augustyniak – psycholog

Maryna Romaniuk – psycholog

Anna Maciejewska – pedagog

Dorota Juriewicz – pedagog

Anna Piwońska – sekretarz

Paulina Szwęch – specjalista ds. administracji

Małgorzata Januszkiewicz – specjalista ds. administracji

Sandra Szymankiewicz – woźna