Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

KADRA

Paulina Augustyniak – psycholog, absolwentka psychologii (specjalności: psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksuologia kliniczna) oraz filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła dwuletnie Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (szkoła rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne) oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży (aktualnie przekształcone w Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży) realizowane przez Laboratorium Psychoedukacji (również rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie staży na dziennym oraz stacjonarnym oddziale psychiatrycznym, w poradni leczenia uzależnień, a także w placówkach oświatowych: szkole podstawowej i przedszkolach. W Poradni zajmuje się prowadzeniem socjoterapii oraz psychoterapii indywidualnej dzieci i młodzieży, a także diagnozą dzieci i młodzieży oraz udzielaniem wsparcia rodzicom.

Regularnie bierze udział w seminariach, warsztatach i konferencjach związanych z psychoterapią oraz diagnozą. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji, kieruje się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Dorota Juriewicz – pedagog specjalny, psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, psychoterapeutka behawioralna w trakcie szkoleń.

W Poradni zajmuje się diagnozowaniem trudności szkolnych, treningiem EEG-Biofeedback oraz terapią indywidualną. Specjalizuje się w terapii osób w spektrum autyzmu oraz terapią zachowań trudnych.

Marta Kmieciak – neurplogopeda, surdopedagog, członek Polskiego Związku Logopedycznego. Diagnozuje i prowadzi terapię zaburzeń komunikacji dzieci i młodzieży. Podczas zajęć wykorzystuje elementy Metody Krakowskiej oraz Integracji Sensorycznej. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niedosłuchem.

Anna Maciejewska – pedagog

Magdalena Michałowska – psycholog, doradca zawodowy, oligofrenopedagog, Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE). W Poradni zajmuje się diagnozą trudności szkolnych i emocjonalnych, doradztwem zawodowym, terapią indywidualną i grupową. Prowadzi zajęcia wzmacniające rozwój emocjonalny dla uczniów szkół podstawowych, a także wspierające proces uczenia się. Współprowadzi zajęcia socjoterapeutyczne oraz spotkania w ramach „Szkoły dla Rodziców”.

Paulina Niedźwiecka – pedagog, coach. W Poradni zajmuje się diagnozowaniem trudności szkolnych. Prowadzi trening eeg biofeedback, zajęcia socjoterapeutyczne, terapię indywidualną i rodzin, w której stosuje podejście systemowe i elementy terapii poznawczo – behawiralnej. Specjalizuje się w coachingu indywidualnym i zespołowym.

Izabela Peczyńska – pedagog

Maryna Romaniuk – psycholog

Ewa Siwecka – pedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju oraz sensomotorycznej terapii widzenia. W Poradni zajmuje się diagnozą trudności szkolnych. Prowadzi terapię indywidualną (terapia pedagogiczna ogólnorozwojowa, terapia ręki, sensomotoryczna terapia widzenia)  i grupową (Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn). Podczas zajęć wykorzystuje elementy integracji sensorycznej oraz arteterapii. Realizuje także warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Dyrektor placówki.

Joanna Skrzypczak – psycholog. W poradni zajmuje się diagnozą małego dziecka, diagnozą trudności szkolnych i emocjonalnych, psychoedukacją, interwencją w kryzysie oraz terapią indywidualną i rodzin. Pracuje w paradygmacie systemowym z elementami terapii poznawczo-behawioralnej. Prowadzi również warsztaty ,,Szkoła dla Rodziców”.

Joanna Stroemich – psycholog

Anna Walkowiak – mgr psychologii i psychoterapeutka na ostatnim roku specjalizacji klinicznej. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego. Jest providerką metody Neuroflow (bada przetwarzanie słuchowe tą metodą). Zajmuje się diagnozą psychologiczną, psychoterapią i doradztwem zawodowym, a także interwencją kryzysową. Przeprowadza konsultacje dla rodziców oraz nauczycieli. Realizuje zajęcia Szkoły dla Rodziców, jak również warsztaty radzenia sobie ze stresem z elementami uważności (Mindfulness) dla uczniów, rodziców i nauczycieli. W psychoterapii stosuje podejście integracyjne, z uwzględnieniem przede wszystkim perspektywy systemowej (Systemowa Terapia Rodzin). Nurtem jej najbliższym jest terapia ericksonowska, którą uzupełnia terapią poznawczo-bechawioralną oraz wiedzą z zakresu terapii psychodynamicznej, Korzysta również z metody Mindfulness, a w ostatnim czasie dokształca się z EFT (terapia skoncentrowana na emocjach), w której bazuje się na doświadczeniu więzi.

Anna Piwońska – sekretarz

Małgorzata Januszkiewicz – specjalista ds. administracji

Sandra Szymankiewicz – woźna