Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

ORZEKANIE

Jakie dokumenty wydaje Zespół Orzekający, działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań-Piątkowo?

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych
  umysłowo w stopniu głębokim,
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności
  do podjęcia nauki w szkole.

Kto może otrzymać orzeczenie lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju w PPP nr 4?

 1. Zespół Orzekający działający w PPP nr 4 w Poznaniu wydaje orzeczenia dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie działania Poradni.
 2. W przypadku uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, Zespół może wydać orzeczenie również dla ucznia, który przebywa w placówce poza rejonem Poradni, ale mieszka na jego terenie.
 3. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i opnie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju Zespół wydaje dla dzieci mieszkających w rejonie Poradni.
 4. Orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956 r. 296/298.
 5. Orzeczenia i opinie dla dzieci z autyzmem wydaje Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 w Poznaniu, ul. Słowackiego 54/56

Jaka jest procedura wydawania orzeczeń i opinii przez Zespół Orzekający w PPP nr 4?

 1. Orzeczenia/opinie o potrzebie wczesnego wspomagania wydaje się na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów – wniosek można złożyć bezpośrednio u członków Zespołu, w sekretariacie poradni oraz za pośrednictwem poczty. Przewodniczący Zespołu powiadamia wnioskodawców o terminie jego posiedzenia. Wnioskodawca ma prawo udziału  w posiedzeniu.
 2. Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się we wtorki.
 3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaje się najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz dostarcza na adres wnioskodawcy w ciągu 7 dni od posiedzenia Zespołu Orzekającego – możliwie jest również przekazanie wnioskodawcy orzeczenia/opinii w siedzibie poradni.
 4. Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego wydaje się w terminie 14 dni od złożenia wniosku oraz wydaje w ciągu 7 dni od posiedzenia Zespołu Orzekającego – możliwe jest również przekazanie orzeczenia wnioskodawcy w siedzibie poradni.

Wydanie orzeczenia może być poprzedzone diagnozą psychologiczno – pedagogiczną wykonana na terenie PP – P nr 4.

Druki wniosków i zaświadczeń lekarskich znajdują się w zakładce „dokumenty do pobrania”