Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

KONCEPCJA PRACY

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 Poznań – Piątkowo
Nasza misja:

Jesteśmy po to, aby udzielać profesjonalnej pomocy dziecku na każdym etapie jego rozwoju oraz jego rodzinie,

z uwzględnieniem bieżących potrzeb środowiska.

Wizja:

Niesiemy pomoc w rozwiązywaniu problemów zgodnie z najnowszą wiedzą. Dbamy o dobre i otwarte

relacje z naszymi klientami. W pracy kierujemy się dyskrecją i szacunkiem, a najważniejszą wartością

jest dla nas dobro dziecka. Inne, ważne dla wartości, to: profesjonalizm, rzetelność, uczciwość,

zaangażowanie w rozwiązanie problemu i empatia.

Zadania:

I. DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Przeprowadzanie rozmów z rodzicami dzieci przed badaniem.

2. Obserwacje dzieci w grupach przedszkolnych i szkolnych.

3. Diagnozowanie środowiska szkolnego/przedszkolnego i rodzinnego ucznia/dziecka.

4. Prowadzenie badań:

  • pedagogicznych,
  • psychologicznych,
  • logopedycznych.

5. Udzielanie rodzicom informacji na temat wyników badań i przekazywanie zaleceń do pracy z dzieckiem.

6. Wydawanie opinii, orzeczeń i informacji z badań.

7. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

II. PROWADZENIE TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Prowadzenie indywidualnej terapii trudności w pisaniu, czytaniu i liczeniu.

2. Terapia logopedyczna.

3. Psychoterapia.

4. Socjoterapia dla uczniów z obniżonymi kompetencjami społecznymi.

5. Grupowe zajęcia dla dzieci, wspierające ich rozwój emocjonalny i umiejętność funkcjonowania w grupie.

6. Grupowe zajęcia dla dzieci wspierające rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych.

7. Terapia rodzin.

8. Grupowe zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.

9. Cykl spotkań dla gimnazjalistów w czasie ferii zimowych – doradztwo zawodowe.

10. Nauka skutecznego uczenia się i wzmacnianie motywacji do nauki.

11. Racjonalna Terapia Zachowania – indywidualne zajęcia dla uczniów.

12. Terapia dzieci z głęboką dysleksją.

III. DORADZTWO PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE

1. Tworzenie programów terapeutycznych dla dzieci objętych pomocą Poradni.

2. Tworzenie planów terapeutycznych dla klas, grup, w których występuje problem.

3. Indywidualne zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

przygotowujące do podjęcia decyzji zawodowych.

4. Doradztwo zawodowe.

5. Porady bez badań.

IV. PRACA EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNA Z RODZICAMI

1. „Szkoła dla Rodziców”.

2. Warsztaty antystresowe dla rodziców.

3. Racjonalna Terapia Zachowania – indywidualne zajęcia dla rodziców.

4. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci objętych opieką terapeutyczną na terenie Poradni.

5. Szkoła dla rodziców dzieci z ryzyka dysleksji.

6. Wspieranie rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia w Poradni, przekazywanie instruktażu,

wskazówek i porad.

7. Warsztaty dla rodziców uczniów – „Jak pomóc dziecku w trudnej sytuacji”.

8. Warsztaty dla rodziców dzieci – „Wspieranie rozwoju dziecka w zakresie gotowości szkolnej”.

9. Prelekcje.

10. Pogadanki.

V. REALIZOWANIE ZADAŃ PROFILAKTYCZNYCH ORAZ WSPIERAJĄCYCH WYCHOWAWCZĄ I EDUKACYJNĄ FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA, SZKOŁY, PLACÓWKI, W TYM WSPIERANIE NAUCZYCIELI W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH

1. Udział doradców zawodowych w konsultacjach dla rodziców uczniów klas trzecich gimnazjów organizowanych

przez szkoły, dotyczących wyboru dalszej drogi kształcenia przez dzieci.

2. Prowadzenie interwencji kryzysowych.

3. Konsultacje z psychologami i pedagogami szkolnymi.

4. Badania przesiewowe – wczesne wykrywanie deficytów rozwojowych u dzieci z grupy rocznego

obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

5. Przesiewowe badania skalą SRD dzieci z klas pierwszych.

6. Przesiewowe badania narządów zmysłu.

7. Wspieranie nauczycieli w ocenie poziomu funkcjonowania dzieci/uczniów.

8. Wsparcie szkół i przedszkoli w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych.

9. Budowanie w środowisku szkolnym strategii na rzecz wspierania uczniów z zaburzeniami zachowania

i trudnościami w nauce.

10. Warsztaty dla rodziców i nauczycieli dotyczące posługiwania się Testem Wielorakich Inteligencji.

11. Szkolenie rad pedagogicznych w zakresie zdiagnozowanych obszarów problemowych.

12. Sieci współpracy i samokształcenia:

  • dla psychologów i pedagogów szkolnych,
  • dla doradców zawodowych,
  • dla nauczycieli przedszkola,
  • dla wychowawców klas IV – VI,
  • dla wychowawców w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

13. Udział pracowników w Targach Edukacyjnych i Targach dla Maturzystów.

14. Udział pracowników w sieciach współpracy dla pedagogów i psychologów z poradni

psychologiczno-pedagogicznych w Poznaniu.

15. Przeprowadzenie ewaluacji .

16. Opieka nad praktykami studenckimi.

17. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i kompetencji przez pracowników Poradni.