Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

OPINIOWANIE

Wynikiem przeprowadzonej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej jest wydanie opinii.

Kto może wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii ?

Z pisemnym wnioskiem o wydanie opinii może wystąpić:

 • rodzic dziecka lub jego opiekun prawny
 • pełnoletni uczeń

 

Jak powinien wyglądać wniosek ?

Druk wniosku o wydanie opinii znajduje się w sekretariacie lub w stronie internetowej Poradni. Należy go złożyć podczas wizyty w naszej placówce u osoby badającej dziecko.

Co zawiera wniosek ? 

Wniosek zawiera podstawowe dane o dziecku oraz uzasadnienie konieczności wydania opinii.

 

Dokumentacja dołączona do wniosku  

Osoba składająca wniosek może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka/ucznia uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni, należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

 

Co zawiera opinia ?

Wzór opinii określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. (Dz.U. poz. 199 z 2013r.). Opinia zawiera następujące elementy:

 • oznaczenie poradni wydającej opinię
 • numer opinii
 • datę wydania opinii
 • podstawę prawną wydania opinii
 • imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, jego numer PESEL, datę i miejsce  jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania
 • nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie oddziału (klasy), do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza
 • określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii
 • stanowisko Poradni w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego  uzasadnienie
 • wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem
 • wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla  pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu
 • imiona i nazwisko oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię
 • podpis dyrektora poradni.

Jaki jest czas na wydanie opinii ?

Opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.

 

Kto odbiera opinię ?

Opinię wydaje się wnioskodawcy, który jest telefonicznie informowany o terminie jej odbioru. Jest ona przygotowana do odbioru w sekretariacie Poradni.

 

Jakie są rodzaje opinii ?

 Poradnie wydaje opinie w różnych sprawach dotyczących wychowania i edukacji, między innymi w sprawie:

 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 • spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną forma wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego / obowiązku nauki poza szkołą
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksji)
 • dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • przyjęcia ucznia Gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
 • przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
 • udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli Gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły Gimnazjum, oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły Gimnazjum, w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
 • opinia dotycząca braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu.
 • objęcia ucznia/wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce.

  

Informacja o wynikach diagnozy

Poradnia, na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, wydaje również informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Informację wydaje się dla innych potrzeb niż opinia – głównie dla np. potrzeb lekarzy, sądu lub ośrodka pomocy społecznej.