Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

STATUT

STATUT

PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 4

POZNAŃ – PIĄTKOWO

 

Postanowienia wstępne

§1

 

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4 Poznań – Piątkowo, zwana dalej „Poradnią”, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004/256/2572, z późn. zm.), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006/97/674, z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (dz. U. 2010/228/1488), oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. 2008/173/1072).

 1. Nazwa Poradni brzmi: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4, Poznań – Piątkowo.

 1. Siedziba Poradni mieści się w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 105.

 1. Organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 1. Teren działania Poradni obejmuje osiedla: Piątkowo, Naramowice, osiedle Kosmonautów. Szczegółowy wykaz placówek zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Statutu.

 1. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni oraz dzieciom, które nie rozpoczęły obowiązku szkolnego i zamieszkują na terenie działania Poradni.

 1. Poradnia może udzielić pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom spoza rejonu działania za zgodą organu prowadzącego i dyrektora Poradni.

 1. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Cele i zadania

§ 2

 1. Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

 1. Poradnia realizuje następujące zadania:

1) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

a) predyspozycji i uzdolnień,

b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

c) specyficznych trudności w uczeniu się;

2) Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznyych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

a) szczególnie uzdolnionych,

b)niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

d) z zaburzeniami komunikacji językowej,

e) z chorobami przewlekłymi.

3) Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;

4) Pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego;

5) Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;

6) Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

7) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grupy ryzyka oraz ich rodzicom;

8) Współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I – III szkoły podstawowej;

9) Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych,

10) Współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

11) Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

12) Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych;

13) Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

14) Udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Formy realizacji zadań

§ 3

 1. Poradnia realizuje zadania w szczególności poprzez:

1) diagnozowanie

2) opiniowanie

3) działalność terapeutyczną

4) prowadzenie grup wsparcia

5) prowadzenie mediacji

6) interwencję kryzysową

7) działalność profilaktyczną

8) poradnictwo

9) konsultacje

10) działalność informacyjno – szkoleniową

11) orzekanie o potrzebie indywidualnego nauczania, indywidualnego przygotowania przedszkolnego, kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 1. Realizując swoje działania Poradnia współdziała z innymi poradniami, a także przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom w zakresie zgodnym z zadaniami Poradni określonymi w § 2 pkt 2 Statutu.

 1. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach oraz w innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

 1. Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodziców, prawnych opiekunów albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia.

 1. Na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, Poradnia przekazuje opinię do przedszkola, szkoły i placówki, do której uczeń uczęszcza.

 1. Na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia Poradnia wydaje informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni.

 1. W Poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zespoły orzekające są organizowane i działają na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

Organy Poradni

§ 4

 1. Organami Poradni są:

1) Dyrektor

2) Rada Pedagogiczna.

§ 5

 1. Poradnią kieruje Dyrektor, do kompetencji którego należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Poradni oraz określenie zakresu zadań realizowanych przez pracowników zarówno na terenie Poradni, jak i poza nią,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3) reprezentowanie Poradni na zewnątrz,

4) wykonywanie uchwał rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,

5) zarządzanie środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Poradni i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

6) wypełnianie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

 1. Dyrektor organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Poradni.

 1. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Poradni,

2) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Poradni,

3) występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady Pedagogicznej, w sprawach nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników Poradni.

 1. W Poradni może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

 1. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.

§ 6

 1. Rada Pedagogiczna:

1) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Poradni.

2) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni.

3) Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być zwołane z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Poradnię albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

4) Dyrektor Poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Poradni.

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Poradni,

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Poradni,

3) wnioskowanie z wnioskami o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) uchwalony statut lub bądź zmianę statutu

2) uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów.

 1. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniać spraw poruszanych na posiedzeniach.

Organizacja Pracy

§ 7

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Poradni nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

 1. Pracownikami Poradni mogą być psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i inni specjaliści.

 1. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana przez wolontariuszy.

 1. Poradnia zatrudnia lekarza.

 1. Poradnia zatrudnia pracowników administracji i obsługi.

 1. Do zadań pracowników pedagogicznych należy realizowanie zadań wymienionych w § 2 Statutu. Zadania te są realizowane na terenie Poradni, ale również poza nią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

1) Praca poza Poradnią obejmuje:

– diagnozę dziecka,

– obserwowanie dziecka,

– konsultacje z nauczycielami,

– udział w radach pedagogicznych,

– doradztwo dla rodziców i nauczycieli,

– udział w spotkaniach z nauczycielami i rodzicami,

– prelekcje, wykłady lub warsztaty dla nauczycieli i rodziców,

– doradztwo zawodowe.

2) Do zadań realizowanych poza Poradnią należy współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej i organizacji kształcenia specjalnego na wniosek dyrektora placówki.

3) Szczegółowy zakres tych zadań dla każdego pracownika określa dyrektor Poradni.

 1. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy zapewnienie porządku i prawidłowego funkcjonowania sekretariatu zgodnie z zakresami obowiązków.

 1. Do zadań lekarza należy konstruowanie diagnoz lekarskich i udział w posiedzeniach zespołów orzekających na terenie Poradni.

 1. Prawa i obowiązki pracownicze pracowników Poradni określają:

– ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006/97/674, z późn. zm.),

– ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz. U. 1998/21/94, z późn. zm.).

 1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia danego roku.

 1. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący do 25 maja danego roku.

 1. Poradnia jest placówką nieferyjną. Zamknięcie placówki w okresie ferii letnich możliwe jest za zgodą organu prowadzącego.

 2. Pracownicy poradni są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży tylko w czasie prowadzenia diagnozy, terapii lub innych form wsparcia. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do- i z- poradni oraz w trakcie oczekiwania na zajęcia i po zajęciach, odpowiedzialni są rodzice.

Postanowienia końcowe

§ 8

 1. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

1) wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży,

2) rejestr wydawanych opinii,

3) rejestr wydanych orzeczeń,

4) rejestr wydawanych informacji,

5) dokumentację badań i innej działalności prowadzonej przez pracowników Poradni,

6) dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych Poradni,

7) protokoły zebrań Rady Pedagogicznej,

8) protokoły posiedzeń Zespołu Orzekającego,

9) inna dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 1 może być prowadzona także w formie elektronicznej.

 1. Poradnia archiwizuje dokumenty zgodnie z przepisami.

§ 9

Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 10

Poradnia używa pieczęci nagłówkowej:

PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 4

60-681 Poznań – Piątkowo

Os. Bolesława Chrobrego 105

tel.fax 61 8234-431

§ 11

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną.

Załącznik nr 1

§ 1

Wykaz placówek objętych opieką przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 4:

Szkoły Podstawowe: 15, 17, 34, 48, 60, 65, 68, Piątkowska Szkoła Społeczna.

Gimnazja: 9, 12.

Zespoły Szkół: nr V (SP 35, G 10, LO XXIV), XV (G 11, LO XV), Zakonu Pijarów (SP, G, LO), Da Vinci. (SP, G).

Przedszkola: 16, 24, 35, 134, 141, 148, 158, 163, 174, 182, 184, 187, 189, 190

oraz inne placówki położone na osiedlach Piątkowo, Naramowice, osiedle Kosmonautów.

§ 2

Obszar terytorialny działania Poradni wyznaczają obwody szkół podstawowych nr 15, 17, 34, 35, 48, 60, 65.