Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 Poznań Piątkowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-02-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak mapy strony
 • brak tekstu alternatywnego do grafik

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • deklarację sporządzono dnia: 2021-03-03
 • deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-12-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Siwecka: sekretariat@ppp4.pl
 • Telefon: 61 823 44 31

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Poznania

Adres: Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań

Telefon: 61 646 33 44

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4:

– liniami tramwajowymi numer: 12, 14, 15, 16- przystanek Szymanowskiego .Odległość od poradni: ok.300 metrów.

– liniami autobusowymi numer: 146, 151, 174, 185, 188, 191, 198, 348, przystanek Szymanowskiego, odległość od poradni ok. 350 m

W odległości ok, 150 od poradni znajduje się ogólnodostępny, bezpłatny parking.  

Opis ogólny budynku:

Do budynku jest jedno wejście dla odbiorców pomocy, ponadto budynek posiada wyjście ewakuacyjne. Do budynku prowadzi także pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Poradnia mieści na jednej kondygnacji (parter). Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.