Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

Oferta pracy dla nauczyciela psychologa

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4 Poznań-Piątkowo

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko nauczyciela psychologa

Zakres podstawowych czynności:

Prowadzenie diagnozy psychologicznej zgodnie z przekazywanymi wnioskami (uwzględniającej przeprowadzenie wywiadu z rodzicem/opiekunem prawnym). Konsultacje i porady dla rodziców i nauczycieli, innych specjalistów zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami. Udzielanie instruktażu dotyczącego pracy z dzieckiem w domu, prowadzenie zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci i uczniów na terenie poradni i poza nią. Realizacja oferty poradni na terenie szkół, przedszkoli i poradni.

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku psychologia. Studia podyplomowe z zakresu edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych.
Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (w tym w poradni psychologiczno – pedagogicznej).Umiejętność pracy w zespole. Obsługa komputera (w tym pakietu Office) oraz innych urządzeń biurowych. Umiejętność interpretacji przepisów i właściwego ich zastosowania. Zdolności organizacyjne, samodzielność działania i myślenia. Umiejętności analityczne. Umiejętność w pracy w zespole, bezkonfliktowość, obowiązkowość, komunikatywność, rzetelność i systematyczność, kreatywność, otwartość.

Warunki pracy:

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 20/20 pensum, 40 godzin tygodniowo. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, zgodnie z przepisami ustawy – Karta Nauczyciela. Praca wykonywana w siedzibie poradni oraz na terenie obsługiwanych szkół i przedszkoli. Zasady wynagradzania określone zostaną w oparciu o przepisy Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczyciel, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Wymagane dokumenty:

Wyrażenie zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) – wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji – druk do pobrania na stronie internetowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4 Poznań-Piątkowo.

CV

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy oraz inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie).
Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (zaświadczenia, kursy, szkolenia,
Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, że dane w przedłożonych dokumentach są prawdziwe.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów przedstawionych dokumentów. Wszystkie oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin: oferty prosimy składać w terminie najpóźniej do 26 kwietnia 2024r. do godz. 16.00.
Sposób: oferty prosimy składać osobiście w godzinach pracy poradni do sekretariatu.

Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do poradni po dniu 26 kwietnia  2024 r., niekompletne lub nie spełnią wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie
o terminie kolejnego etapu naboru, na który składa się rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej poradni.
Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną włączone do akt osobowych w momencie zatrudnienia.
Dokumenty pozostałych kandydatów można odebrać w ciągu 14 dni, od dnia zakończenia naboru tj. podania do wiadomości publicznej informacji o wyniku naboru. Po tym terminie wszystkie dokumenty zostaną zniszczone.

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)