Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

Tematy szkoleniowych rad pedagogicznych lub prelekcji dla rodziców dla placówek oświatowych z rejonu Poznań-Piątkowo

Tematy szkoleniowych rad pedagogicznych lub prelekcji dla rodziców dla placówek oświatowych z rejonu Poznań-Piątkowo

W roku szkolnym 2022/2023 oferujemy przeprowadzenie na terenie Państwa placówki szkoleniowych rad pedagogicznych lub prelekcji dla rodziców w wybranej tematyce:

  1. Uczeń z opinią lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole/placówce oświatowej.
  2. Edukacja włączająca w praktyce szkolnej – dobre praktyki i wyzwania.
  3. Dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia, zamiast dostosowania ucznia do potrzeb edukacji – organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnieniem wskazań opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  4. Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej – specyfika funkcjonowania, metody pracy.
  5. Dziecko autystyczne i z Zespołem Aspergera w przedszkolu, szkole.
  6. Emocjonalne i behawioralne problemy dzieci i młodzieży.
  7. Granice i konsekwencje w pracy z dzieckiem/uczniem, zamiast kar.
  8. Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży. Depresja. Tendencje oraz próby samobójcze i akty autoagresji.
  9. Postawy rodziców i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w rodzinie i w szkole.

Jeśli są Państwo zainteresowani zorganizowaniem na terenie swojej placówki prelekcji dla rodziców lub szkoleniowej rady pedagogicznej prosimy o przesłanie wniosku na adres email: sekretariat@ppp4.pl