Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Poznaniu

Oferta pracy – nauczyciel pedagog

Oferta pracy – nauczyciel pedagog

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4 Poznań-Piątkowo

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko nauczyciela pedagoga

Zakres podstawowych czynności:

Prowadzenie diagnozy pedagogicznej zgodnie z przekazywanymi wnioskami (uwzględniającej przeprowadzenie wywiadu z rodzicem/opiekunem prawnym). Konsultacje i porady dla rodziców i nauczycieli, innych specjalistów zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami. Udzielanie instruktażu dotyczącego pracy z dzieckiem w domu, prowadzenie zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci i uczniów na terenie poradni i poza nią. Realizacja oferty poradni na terenie szkół, przedszkoli i poradni.

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym na kierunku pedagogika. Studia podyplomowe z zakresu edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw publicznych.
Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

Uprawnienia do przeprowadzenia badań pedagogicznych w poradni (uprawnienia do posługiwania się narzędziami diagnostycznymi m.in. „Baterią 5/6”, „Baterią 5/6 R”, „Baterią 7/9” , „Baterią 10/12”, „Baterią 13/15”, „Baterią 16+”). Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku ( w tym w poradni psychologiczno – pedagogicznej).Umiejętność pracy w zespole. Obsługa komputera (w tym pakietu Office) oraz innych urządzeń biurowych. Umiejętność interpretacji przepisów i właściwego ich zastosowania. Zdolności organizacyjne, samodzielność działania i myślenia. Umiejętności analityczne.
Umiejętność w pracy w zespole, bezkonfliktowość, obowiązkowość, komunikatywność, rzetelność i systematyczność, kreatywność, otwartość.

Warunki pracy:

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 20/20 pensum, 40 godzin tygodniowo. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, zgodnie z przepisami ustawy – Karta Nauczyciela. Praca wykonywana w siedzibie poradni oraz na terenie obsługiwanych szkół i przedszkoli. Zasady wynagradzania określone zostaną w oparciu o przepisy Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prace w dniu wolnym od pracy.

Wymagane dokumenty:

Wyrażenie zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) – wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji – druk do pobrania na stronie internetowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4 Poznań-Piątkowo. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy oraz inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie).
Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (zaświadczenia, kursy, szkolenia,
Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, że dane w przedłożonych dokumentach są prawdziwe.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów przedstawionych dokumentów. Wszystkie oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin: oferty prosimy składać w terminie najpóźniej do 24 listopada2023 r. do godz. 16.00.
Sposób: oferty prosimy składać osobiście w godzinach pracy poradni do sekretariatu.

Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do poradni po dniu 24 listopada 2023 r., niekompletne lub nie spełnią wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie
o terminie kolejnego etapu naboru, na który składa się rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej poradni.
Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną włączone do akt osobowych w momencie zatrudnienia.
Dokumenty pozostałych kandydatów można odebrać w ciągu 14 dni, od dnia zakończenia naboru tj. podania do wiadomości publicznej informacji o wyniku naboru. Po tym terminie wszystkie dokumenty zostaną zniszczone.

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy że:

Kto jest administratorem danych osobowych?Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 Poznań – Piątkowo z siedzibą os. Bolesława Chrobrego 105, 60-681 Poznań, reprezentowana przez Dyrektora Poradni.
Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych. Kontakt: iod2_mjo@um.poznan.pl
W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z przepisami Ustawy Kodeks Pracy, przepisami Ustawy Karta Nauczyciela, określającymi kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk nauczycieli w poszczególnych typach szkół i placówek (art. 6 ust.1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO), a także innymi przepisami prawaw celu realizacji procesu rekrutacji, w tym możliwości publikacji informacji o wynikach rekrutacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeżeli przekazał/a Pan/i szerszy zakres danych niż wymagany wskazanymi powyżej przepisami prawa, to przetwarzamy je nad podstawie wyrażonej przez Pana/ią zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo  Pani/a  dane  osobowe  mogą być przetwarzane  w  celach  związanych  z przyszłymi procesami rekrutacji, na podstawie odrębnie wyrażonej przez Panią/a zgody, która w dowolnym momencie może zostać cofnięta.
Komu mogą być przekazywane dane osobowe?Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem w organizacji zatrudnienia tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych?Osoby, których dane dotyczą mają prawo do: dostępu do treści danych osobowych;żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;żądania usunięcia danych osobowych, gdy:dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały  zebrane,dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych;żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania?Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne?Podanie danych osobowych wynikających z wymienionych wyżej aktów prawnych jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie  danych  innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
Ewa Siwecka
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  nr 4 Poznań-Piątkowo